I afk. impost, belastingen
i of I afk. 1
iacens in lecto bedlegerig
ialosie een zorgvuldige liefde
ianus januari
ib. afk. ibidem op de zelfde bladzijde, op dezelfde plaats
ibecillis zwak
ibid. afk. ibidem op de zelfde bladzijde, op dezelfde plaats
ibidem aldaar, eveneens, op de zelfde bladzijde, op dezelfde plaats
ic ik
i.c. afk. iuris consultis,rechtsgeleerde
icksaet ijkzaad, voor het ijken van schepels werd raapzaad gebruikt
ictu sclopeti door het schot van een donderbus
ictus slag
id est dat is
id dat
idemque en dezelfde, hetzelfde
ideo daarom
idiote ongeleerd persoon
idololatre die aan afgoderij doet
idololatrie afgoderij
idone bekwaam
idque en dat, en wel
i.e. afk. id est, dat is
ieckiche wolle wol nog niet ontdaan van het wolvet
igitur derhalve, bij gevolg
ignominie schande
ignorant onwettig
ignotus onbekend, vreemd
IHS afk. Iesus Hominum Salvator, jesus verlosser van het volk
iken ijken, waarmerken
ikere ijker, persoon die de maten en gewichten controleert
ill. afk. illustissima, -us doorluchtige, zeer verhevene
illa/ille die vrouw/man daar, zij daar  
illata (ingebrachte) bruidsschat, huwelijksgoed
ille deze daar
illegitima (vr), illégitime onwettig
illegitimus (m) onwettig
illi aan hem / aan haar
illius van hem
illusie voor de gek houden
imbaere lijkbaar
imbecillis zwak
imboelen inboedel
imbroberen afkeuren
imiteren achtervolgen, nadoen
imker bijenhouder, imker
immaculata conceptio Onbevlekte ontvangenis, 8 december
impedieren beletten
impediment beletsel
impedimentibus dirimens vernietigend beletsel
impedimentibus dirimentibus terwijl er vernietigende huwelijksbeletsels waren
impedimentum -a huwelijksbeletsel, hindernissen
impelleren aansporen
imperator keizer
imperatrix keizerin
imperceptibel onmerkbaar
impereren bevelen, gebieden
imperie bevel
impertiri schenken
impetitio aanspraak
impetrant eiser, hij die iets verkrijgt
impetreren verkrijgen
implex vooroudersgelijkheid
imploijeren gebruiken, aanwenden
implorato onder inroeping (van de rechterlijke beslissing)
imploreren inroepen, smeken
imponeren bedriegen.
importuneren lastig zijn
imposeren opleggen
impositien indirecte belastingen
imposito silentio zwijgplicht opgelegd hebbend
impost belasting, heffing
impostmiester belastingpachter
impôt belasting
impotent onmachtig
impraegnata bevrucht (voor het huwelijk)
imprägnieren zwanger maken
impregnatio zwangerschap
impressor drukker
improles zonder kinderen
improvisa morte door een onvoorziene dood
impubes onmondig
impuditia ontucht, onkuisheid
in aeternum voor eeuwig, tot in de eeuwigheid
in albis (sepultus) in het wit (begraven)
in annum sequentem in het volgende jaar
in armis in het leger
in articulo mortis op het moment van sterven
in brevi in korte tijd
in caelum abiit is naar de hemel gegaan
in cas in geval van
in cola, incola inwoner, ingezetene
in comitatu in het gezelschap van
in confesso door beide partijen toegegeven
in continent op staande voet
in contradictoria in tegenspraak
in contumaciam bij verstek
in corpore gezamenlijk
in dato daterend
in der Pfingsten in de met 1e Pinksterdag beginnende week
in doloribus partus in barensweeën
in doma sua in zijn huis
in Domino obiit is gestorven in de Heer
in domo propria in zijn eigen huis
in eodem domo in het zelfde huis
in exelso throno 1e zondag na Driekoningen
in extremis momentis in de laatste ogenblikken
in extremis rebus in uiterste nood
in facie ecclesiae ten overstaan van de kerk
in facto door de daad zelf, inderdaad
in festo sancti N. op het feest van de Heilige N.
in forma in de vorm
in foro openbaar
in het ruim plaats in de kerk waar de stoelen van de vrouwen stonden
in lecto decumbens bedlegerig
in margine folii in de marge van dit blad (zijde)
in margine in de marge, in de kantlijn, op de rand van de bladzijde
in matrimonium iuncti (zijn) in het huwelijk verbonden
in mea absentia in mijn afwezigheid
in necessitate baptizatus in nood gedoopt
in nocte Christi in de nacht van 24 op 25 december
in nomine Deo in de naam van God
in nomine in de naam van
in nosocomio in het ziekenhuis/gasthuis
in pace in vrede
in partu tijdens de bevalling
in pertuis voor eeuwig
in presentia in aanwezigheid van
in puerperio in het kraambed, tijdens de bevalling
in puerperis tijdens de bevalling, in barensnood
in saldo nog schuldig
in scriptis in geschrifte
in secula seculorum tot in alle eeuwigheid
in situ ter plaatse
in solidum ieder hoofdelijk aansprakelijk
in tasse in het geheel, als totaal aanbesteden
in tempore clauso in de besloten tijd
in usu in gebruik, gebruikelijk
in vita sua in zijn leven
in voluntate tua 20e zondag na Drievuldigheid
in zulker manieren so wanneer op de volgende voorwaarden
in in, op, aan, bij, naar
inaequali gradu in ongelijke graad van bloed - of aanverwantschap
inbursator ontvanger
inc afk. Incinéré, cremeren
incertas, incertus onzeker, onbekend
incestriosus in bloedschande verwekt
incestum, incestus, incestuosa bloedschande, ontucht, goddeloos
incisor kleermaker
inciteren stoken, verwekken
inciviel onbeleefd
inclina domine aurem 14e zondag na Drievuldigheid
inconvenient ongeval
indemne onbeschadigd
indemneren vrijwaren van schade
indemniteit vrijwaren van schade, bv bij armlastig worden niet tot last komen van het armenbestuur
index klapper, bladwijzer
indigenat onderdaan
indiktion (vermoedelijk) Romeinse belasting
indocte ongeleerd,
indulgentie toelating
indusiarius hemdenmaker
infans kind, kleinkind
infans unius mensis kind van een maand
infantes de kinderen
infantis van het kind
infantium van de kinderen
infantulus baby, kindje, zuigeling
infector verver, schilder
infingieren verbreken
infirmitate door een ziekte
infirmorum sacramentis met de sacramenten der zieken
infirmus ziek, gebrekkig
inflammatione door een ontsteking
inflammeren ontsteken
inflatie zwelling
informaons afk. Informations, informatie
infortunaet ongelukkig
infortune ongeluk
infra scripto aan de ondergetekende
infra scriptus ondergetekende
infra urbem binnen de stad
infractie overtreding, verbreking
inft afk. infanterie, onderdeel landmacht
ingeboren burger burger, door geboorte inwoner van de stad
ingefuyrt aangevoerd, binnengebracht
ingehender 1e maandag (-helft)
ingelanden landeigenaren in het gebied van een waterschap, vaak door vererving verkregen
ingenomen opgenomen
ingenuns vrijgeboren
ingesopen opgedronken
ingeweideloos van de ingewanden ontdaan
ingien verstand
ingr afk. ingenieur
ingraet ondankbaar
ingruerend dreigend
inhabijl onbekwaam
inhabitabel onbewoonbaar
inhabitans inwoner, het bewonen
inhave inboedel
inherieren aanhangen
inhiberen verbieden
inhibions afk. inhibitions, remming, geremdheid,
inhibitie verbod
inhumata est zij is begraven
inhumatus est hij is begraven
iniere, inierunt zij zijn (een huwelijk) aangegaan
inierunt matrimonium zij gingen een huwelijk aan
inique onbillijk
inire aanvaarden, aangaan
initium jejunii Aswoensdag, aanvang van de vastentijd
initum (matrimonium) aan gaan (van een huwelijk)
initum matrimonium het aangegane huwelijk)
initum aan gegaan, begonnen
iniungeren gerechtelijk bevelschrift
iniurie ongelijk
iniurieren beledigen, uitschelden
iniverunt matrimonium gingen een huwelijk aan
injungeren bevelen
injuriëren beledigen
inkel enkel
inkernaat vleeskleurig
innegebieden dagvaarden, voor het gerecht roepen
inneggegaen ingaand, aanvangt
innocens onschuldig
innocentes, innocentius onschuldige kinderen, 28 december
innominis zonder naam
innuptus ongehuwd
inobedient ongehoorzaam
inopinatum onverwachts
inops animi zwak van geest
inops mentis zwak van geest
inpenetrant eiser in rechtszaak
inpensae funebres begrafeniskosten
inpertinent onbehoorlijk
inpertinentie brutaliteit
inpost belastingen
inprengneren zwanger maken
inpt afk.inpenetrant, eiser in rechtszaak
inquael ongelijk
inquestie in geval van
inquillinus inwoner, huurder, bewoner
inquireren navraag doen, ondervragen
inquisitie kerkelijke rechtbank, spoorde ketters op en veroordeelde ze vooral de doodstraf
inquistuer onderzoeker
INRI afk. Iesus Nazareus Rex ludaeorum, Jeus de Nazeréer koning van de Joden
insanabilis ongeneselijk
insanae mentis krankzinnig
insania waanzinnigheid
inschellig razend, woedend, zeer kwaad
inscherpen inprenten
inschuld vordering
inseß assessor, bijzitter
insimulatie beschuldiging
insimuleren betichten
insinuatie aanzegging, bekendmaken, kennisgeving, een bedekte voorreden
insinueren meedelen, te kennen geven, bekend maken
inspiratie een goddelijke ingeving
inspraeck, inspraake tegenspraak, verzet tegen aantekenen
instantia aandrag, vervolging
insterende terugkomen op
institor kramer, koopman handelaar, marskramer
institueeren te benoemen
institutie instelling
instoten inrukken
instrumentum akte
intenderen toeneigen
intendit klachtenlijst, geschrift van beschuldiging
intenteren dreigen
intentie mening
inter tussen
inter adstantium preces met de gebeden der omstanders
inter missarum solemnia tijdens de mis
intercessie tussenkomst
interdiceren verbieden
interdicerende verbiedende
interdict verboden
interdictie rechterlijk verbod
Interesse (op) op rente gezet, rente verschuldigd vanaf
interrogatie ondervraging
interscripto aan de ondergetekende
interscriptus ondergetekende
interstat gestorven zonder biechtvader
interstitium tijd tussen de (huwelijks) afroepen
intervenient bemiddelaar
intestatus zonder de biecht te zijn afgenomen gestorven
intestatus, ab intestato zonder testament gestorven
inthimatio aanzegging
inthimere bekendmaken
intimare dagvaarden, gerechtelijk dagen, aankondigen, vonnis betekenen
intime dringend, diep
intinctor verver, schilder
intogen in metselen van bevestigingsmiddelen
intra in (binnen)
intrante in de 1e helft van de maand
intronisati sunt zij zijn getrouwd
inunctus ongezalfd
inundatie onder water gelopen land
inv. afk. inventaris
inventus vondeling, gevonden
investitus pastoor
investituur de belening van een (leen)
invetus gevonden
invier binnenbrand
invocavit 6e zondag voor Pasen
inwaer waar maken, bewijzen
inwoeneren inwoners
ioculator kunstenmaker, goochelaar
iodem zelfde, de zelfde
ioffer, joffer een ongehuwde of gehuwde vrouw uit gegoede stand
ioken hitsig zijn
ipse hijzelf
ipser stukadoor
ipso termino op de vastgestelde dag
ipsum zelfde
ircher zeemleermaker
irrenumerabile dat men niet vergelden mag
irrepabile dat men niet meer kan krijgen
irreprehensibile onbegrijpelijk
irrevocabile dat men niet herroepen mag
issue uitgangsgeld
issuemeester de heffer en beheerder van het recht van issue
issuerecht recht door het stedelijk bestuur geheven van erfenissen in de stad die aan personen daarbuiten toevallen
ist dat als
isti sunt dies 2e zondag voor Pasen
ita est zo is het. (onder een akte vermeld)
item eveneens, op de zelfde wijze, idem, vervolgens, eveneens
iterum andermaal
itinerarie reisboeken, verslagen van gemaakte reizen
iubileren juichen, verblijden
iudex rechter
iussu op bevel van, in opdracht van (b.v. de graaf, de hertog)
iuv. afk. iuvenis, juvenis, jonge man, vrijgezel
iuxta quod omdat
iuxta, juxta dichtbij, onmiddellijk, gepaard gaand met
ijkzel merkteken op gewichten
ijser harnas
ijzer gevangenis
ydropike waterzucht
yegen tegen
yisere een ijzeren band mogelijk wordt een halsberg bedoeld
ymmell inboedel
yn stadt in plaats van, plaatsvervanger van
yn in (wonend in)
yser ijzer, staal
ysersnijder graveur van munten
yserwerk hang en sluitwerk, klein ijzerwerk in gebouwen
yunyus juni