N afk. onbekend
N afk. notarié, notarieel
n? afk. numéro, (rang)nummer, volgnummer, nummer aflevering
n. afk. natus, geboren
na afk. notariële archieven
naa naar
naa regten genoegzaam volgens de wet voldoende
naaien vastzetten van gepotdekselde planken met lange spijkers
naaier kleermaker
naalis afk. naturalis natuurlijk (= onwettig kind)
naan dwerg
naar henne geliefte naar hun welgevallen
naar stijl van rechten volgens de gebruikelijke rechtsgang
naat naaiwerk
naeiere kleermaker, maar ook dakdekker
naeldemakere naaldenmaker
naestcomende eerstvolgende
nabedde tweede huwelijk
naber borenmaker
nabloed nabestaande
nabruiloft, naerbruloften maaltijd daags na de bruiloft
nachtdoecken hoofddoek door vrouwen 's nachts gedragen
naechtgaen 's nachts op straat lopen
nachtkönig vuilnisophaler
nachtmeister nachtmeester vuilnisophaler
nachtmayen 's nachts veldvruchten stelen
nachtwercker persoon die de privaattonnen 's nachts leegt
na drie zondagse geboden koop was pas rechtsgelding na 3 zondagse afkondigingen
nae behoerlicker geboer naar behoren
naebescreven onderstaand
naer recht ende practique volgens geldend recht
naerstelicke met nadruk , met klem, ernstig
naestcommende eerst volgende, eerst komende (....dag)
naesten rechtdach eerstvolgende rechtsdag
naestlesten voorlaatste (dag van de maand)
nae voor gehoudenen  kerckenrade nadat de gehele kerkenraad over de kwestie had vergaderd
naevolchster opvolgster in recht
naevus moedervlek
nahuerder, naerhueraer onderhuurder
naitre geboren worden, ter wereld komen
nakomelingen rechtsopvolgers, erfgenamen
nam want
namenfeest 2e zondag na driekoningen
namptissement voor de zekerheid, betaling vooraf
nat. afk. natus geboren
nata, natus geboren
natale geboortedag
natalis geboorteplaats
natalitia verjaardagsfeest
natione van....... nationaliteit
nativitas domini geboorte van Christus, 25 december
nativitas Mariae geboorte van Maria,8 september
navitatis van de geboorte
nativiteit afkomst door geboorte, geboortedag
nativus geboortig
natum media nocta geboren te middernacht
naturalis natuurlijk (= onwettig kind)
natus, natum geboren
natus anno geboren in het jaar
nauta schipper
nauto matroos
navector veerman
navents 's avonds
navigabell bevaarbaar
navigator schipper
navis boot
navium gubernator stuurman
naweiden het vee laten grazen in het najaar
nawijf tweede of latere echtgenote
nbre, 9ber, nobre, afk. novembre, november, 11e maand
N.C, n.c. afk. Nouve converti, nieuwe bekeerde bekeerling(e)
n.c. afk. notre compte, onze rekening
N.D. afk. Nobilis dominus/ domina, weledele heer, weledele dame
né (e) geboren worden, ter wereld komen
né (e) à …............ geboren te .............
nec en niet
necessarus moribundorum sacramentis met de benodigde sacramenten der stervenden
necess, necessre, afk. nécessaire, noodzakelijk, nodig, vereist
necessitas, -tatis necessitate) noodzaak, in nood
necissatis baptismum nooddoop
nec non en eveneens
necrologium overlijdensregister
neder laag
nedercleet broek, beenkleed, mogelijk ook ondergoed
nedergesoncken ingeklonken, verzonken
nederliggen zijn zaak in een rechtsgeding verliezen
neerbasen lange onder kousen (onder de wambuis)
neerhuis bijgebouw bij een kasteel of buitenplaats, zoals een stal , koetshuis, poorterswoning
neerkamer woonvertrek met vloer onder maaiveld
neester boomgaard
neet luis
negel egel
neghende negende
negenmanneken betaalmiddel, zilveren munt ca. 1500
negligentie veronachtzaming
negotiant koopman
nele, neille, nelle,nijle spijker
neomagensis van Nijmegen
neomagus Nijmegen
neonatus pasgeboren
neophytus eerst voor korte tijd toegetreden of gedoopt
neosponsi de jonggehuwden
neostadiensis van Nieuwstadt
nepos kleinzoon, neef
nepoten begunstigde verwanten
nepotisme neefbegunstiging, familiebegunstiging, nepotisme in de zin van : familieregering, het verlenen van baantjes aan familieleden, begunstiging door hoog geplaatsten van bloedverwanten
nepta kleindochter, nichtje
neptis kleindochter, nicht
nesciens scribere niet schrijven kunnende
nescius onkundig
netor naaister
netrix naaister
neusdoecken zakdoeken
neveu neef
neygerin naaister
nf afk. nul, nul, nietig, waardeloos
NH afk. Nederlands Hervormd
ni, nivo afk. nivose, maand van de sneeuw
nicht bloedverwante
nièce nicht
niet niets
nieuloopich nieuwsgierig
nieuwdach nieuwjaar
nigromanticus tovenaar
nichil niets, nihil
nivôse december
N.N afk. nomen nescio de naam is mij onbekend
nob afk. noble, edel, statig, nobel
nobel betaalmiddel, gouden munt ca 1440
nobilis, nobilist edel, voornaam heer
nobilis, domina weledele dame
nobilis, dominus weledele heer
nobilitierung verheffen in de adelstand
noctis van de nacht
nocturnus nachtelijk
nodorfft nooddruft, in onderhoud voorzien
noe. afk. nomine in de naam van, met als naam
noene middag, om circa 3 uur in de middag
noenmalen middageten
noerderzijde noordzijde
noes afk. nommés, genaamd, genoemd, benoemd
noetmunder verkrachter
noie. afk. nomine in de naam van, met als naam
noitsakenwille noodzakelijkerwijs
nomen nescio naam onbekend, afk. NN
nomen, nominis naam
nomina namen
nomina baptisatorum namen van gedoopten, naamlijst van....
nomina defunctorum namen van overledenen, naamlijst van....
nomina matrimonio iunctorum namen van gehuwden, naamlijst van...
nomina sacro oleo unctorum namen van hen die Heilig oliesel ontvingen
nomini, nomine in naam van, namens
nominavit heeft genoemd
nomine, uit naam van, met als naam
nomine Dei in de naam van God
nomine uxores uit naam van zijn echtgenote
nominus naam
nona negende, negende uur, kloosterlijke gebedstijd, meestal later op de middag
nonagenarius negentigjarige
nonagesimus negentigste
nonaginta negentig
nonam negende
nonam horam negende uur
nondum nog niet
nonen vastendagen na Aswoensdag
nongentesimo 900
non habet niet hebben, heeft geen
nonnenmaker castreerden
non peste niet aan de pest
non presens niet aanwezig
non procul a niet ver van
non solvet zal niet betalen
nonus negende
noodmundschap verkrachting
noodstal travalje, overdekte plaats de hoefsmidse voor het beslaan paardenhoef
nootgift verplichte gift
nord noord (richting)
nos afk. Nous, wij, we, ons, elkaar
nosd afk. nosdites, onze afspraken
noster onze
not, note, nore afk. Notaire, notaris
not, nre afk. notre, ons, onze
not. afk. notaris notaris
notabene let wel
notabilis voornaamste burgers van de plaats
notarishant handtekening van de notaris
notarius apostolyck kerkelijk notaris
notarius publicus openbaar notaris
notarius regius koninklijk notaris
notaristeken echtheidsteken op notarisoorkonden en geschriften
noti notaris (meestal achten de naam van de Notaris)
nothus bastaard, onecht kind
notorische mißheirat geldig huwelijk, tussen een man van hoge adel en een vrouw van lagere stand, zonder dat er een het stand verschil regelend verdrag voor de vrouw en kinderen gesloten is
nots. afk. notaris notaris
novalis nieuw
novem negen
november, -bris, -bre november
novemdecima negentien
novennis negen jaar oud
noverca stiefmoeder
novercus stiefvader
novies negenmaal
nred afk. notredit, onze afspraak
nredae afk. Notre Dame, Onze.Lieve.Vrouw(e)
nres, nrese afk. notre sire, onze Majesteit
nresr afk. notre seigneur, onze heer
n.st afk. nouveau style, nieuwe stijl (kalender)
nt afk. notre, onze
nubere trouwen
nubilis huwbaar
nuda proprietas naakte eigendom de bloot eigenaar is hij wiens eigendom belast is met vrucht -gebruik
nudius tertius eergisteren
nullo allato impedimento detecto wanneer er geen huwelijksbeletsel ontdekt is
nulloque detecto impedimento en wanneer er geen huwelijksbeletsel ontdekt is
nulliteijt nietigheid
nummularius muntenmaker, muntmeester
nunc nu
nuncupatio mondelinge aanwijzing
nuntius gerechtsbode, bode
nuper onlangs
nupta bruid, getrouwde vrouw
nuptae bruiden
nuptiae bruiloft
nuptialis betreffende de bruiloft
nuptiare huwen, trouwen, met iemand trouwen
nuptias celebrare bruiloftvieren
nuptura bruid
nupturus bruidegom
nuptus gehuwd
nuptuvienten verloofde
nurus schoondochter
Nutta Nuth
nutritor verzorger, opvoeder
nutrix zoogster, min, pleegmoeder, baker
nuwen stijl nieuwe stijl (betreft de Gregoriaanse kalender, oude datum van voor 1521 + 10 dagen.)
nyarcoop nakoop ddo verwanten
nye, nije nooit
nyen nieuw
nyet niet