U afk. uw
u.a afk. ut ante, zoals vroeger
ubi waar
uire uren
uitdoender geldschieter
uiterdijk land buiten de oude dijk, aangeslibde grond
uitgebloed doodgebloed
uitlekken uitdrinken
uitschikken verbannen
uitstervende linie die geen erfgenaam meer heeft
uitstrijking woekerwinst
uitvriezen doodvriezen
uitzeg verbanning
uitzendeling spion
u.L afk. u lieden
ulcere door een zweer
ulner pottenbakker
ultima die, ultimo die op de laatste dag (van de maand)
ultimum diem vitae clausit sloot zijn laatste levensdag af
ultimus laatste
ultimus familiae de laatste van een familie
unam een
undecies elfmaal
undecim elf
undecimus elfde
undetricesimus negenentwintigste
undetriginta negenentwintig
undevicesimus negentiende
undeviginti negentien
unehrlig oneerlijk, illegaal
unetvicesimus een en twintigste
unguentarius parfum en zalvenmaker
unicus, filia unica enige, enige dochter, enige erfdochter
unigena eniggeboren
unius van een
unsinnige woche week voor Pasen
unster, onster balans met ongelijke armen
unterkäufler makelaar
untersaeten onderzaten
unum et idem een en het zelfde
unus één
unus et viginti eenentwintig
up ende affars, up ende afward in eigen gebruik
upgaf opgeven
urbe N. in de stad N.
urbe stad
urinator duiker
ursel horzel
usancien gebruiken,
usu rationis carens beroofd van het gebruik van zijn verstand
usu rationis privatus beroofd van het gebruik van zijn verstand
usurarius woekeraar
ut aiebant zoals ze verklaren
ut ante zoals vroeger
ut asserunt naar hun zeggen, zoals zij beweren
ut dicitur zoals gezegd wordt
ut dicunt zoals ze zeggen
ut fertur naar men zegt
ut infra zoals hieronder beschreven
ut patet in registro zoals blijkt uit het register
ut supra als boven, als hiervoor, zoals hierboven beschreven
ut, uti als, evenals
uterinae sorores halfzusters met de zelfde moeder
uterini fratres halfbroers met de zelfde moeder
uterini halfzuster, stamt van de zelfde moeder af
uterque beiden
utgesecht uitgezonderd
uti dicitur zoals gezegd wordt
uti mater in partus doloribus coram obsterice declaravit zoals de moeder in barensweeën aan mij de vroedvrouw verklaarde
uti retulit zoals hij zegt
uti als, evenals
utrisque juris beide rechten d.w.z. Romeinse en canonieke rechten
uttersten laatste, achterste
uijtcoope tegen betaling behouden door de ene partij van een goed aan de andere partij
uur gaans afstand maat, 1 uur gaans = ca. 5 km, Ook gezien gelijk aan 1500 rijnlandse roeden = 5621 m1, volgens code Napoleon, 5000 m en bij koninklijk besluit van 1863, 5555,5 m1
uutgegaen geëindigd
uutgeven uitgaven
uutslach alles wat groeit op land, weiland of akker
uutsteecksel, vutsteecxsel uitdrukkelijk vermeld
uuytsending hoofdelijk omslaan van een belasting
uuytzeghellynghe bevestigen met een zegel
ux. afk uxor echtgenote, echtgenoot
uxor echtgenote, echtgenoot
uxor gratuita concubine, bijvrouw
uxorari uithuwelijken, trouwen
uxorata getrouwde vrouw
uxoratur gehuwd
uxoratus getrouwde man
uxoris van de echtgenote
uyrwerckmaecker uurwerkhersteller, -maker
uyterlijck uiterste, uiterste wil, testament
uytgescheiden, uytgeset met uitzondering van
uytgeseydt waren verbannen waren
uytgesondert uitgezonderd
uytgevrongen uitgebroken,
uytsne verkoop in het klein direct uit het woonhuis, werkplaats, atelier
uytverkoren momber uitverkoren voogd, o.a. bij zaken betreffende een weduwe noodzakelijke manspersoon die haar zaken behartigde bij rechtshandelingen, vrouwen waren daartoe niet gerechtigd