In deze inleiding wordt uitgelegd hoe te werk is gegaan in het onderzoek en wordt de verklaringen van eventueel gebruikte symboliek gegeven.

Gegevens worden geput uit gerenommeerde genealogische bronnen, waarbij gegevens worden ontleedt aan microfilms en computerbestanden.
Bij het samenstellen van een pakket kan voornamelijk gebruik gemaakt worden van de grootste genealogische bron ter wereld: International Genealogical Index (ook wel bekend als het mormoons-archief). Het mormoonse kerkgenootschap heeft gedurende een grote periode allerlei genealogische gegevens verzameld. Deze gegevens worden centraal bewaard in Amerika. Om meer te weten te komen over deze gegevens raden wij u aan contact met het kerkgenootschap op te nemen. Het adres hiervoor is: Family History Center, 50 East, North Tempel, Salt Lake City.

De mormoonse kerk blijft tot op heden bezig om de diverse gegevens te verwerken, maar is nog niet volledig. Wel moet deze kerk de gegevens steeds bijvullen. Dit alles in het streven om de genealogie in de toekomst zo compleet mogelijk te krijgen.
De gegevens in deze beschrijving zijn redelijk in aantal, echter niet volledig of foutloos. Genealogische data lopen in de regel tot ongeveer 1900 om reden van wettelijke privacybescherming.
In dit onderzoeksmateriaal heeft de onderzoeker buiten de hedendaagse naamsspelling ook naamsverbasteringen verwerkt die mogelijk in het verleden gebruikt (kunnen) zijn. Een voorbeeld is de hedendaagse naam "de Graaf" wat in het verleden bijvoorbeeld wel werd geschreven als "de Graef", "de Graaff", "Graaff", "Graf", "Gaaf" etc.
Deze verbasteringen kwamen zeer veel vóór in de tijd van voor de invoering van de Burgerlijke Stand (sinds het begin van de vorige eeuw).
Elke genealoog krijgt bij onderzoek hiermee te maken en soms is dit zeer lastig in het voorouder-lijk onderzoek. Soms echter verwijzen de bronnen zelf al door naar de verschillende spellingsvarianten, hetgeen het onderzoek wel iets makkelijker maakt.
De naamsverbasteringen in deze uitgave worden echter door een geoefende genealoog omgevormd tot de hedendaagse spellingsvorm om het geheel beter herkenbaar te maken voor de ongeoefende lezer. Meestal wordt er ook nog een zogenaamde spellingscorrectie toegepast om het aantal taalfouten tot een minimale hoeveelheid terug te brengen.
Mocht men grove fouten aantreffen dan dient men te reclameren waarna getracht zal worden verbeterde of aanvullende genealogische data te leveren.
Wij benadrukken echter niet verantwoordelijk te zijn voor fouten in gegevens die afkomstig zijn uit derde bron.

Heraldische afbeeldingen worden geput uit vakliteratuur of uit notarieel archief-materiaal. Bij het ontbreken van oude heraldiek of ongeschiktheid van afbeeldingen wordt er ook wel een compleet nieuw wapen samengesteld wat beantwoord aan de heraldische normen. Wij wijzen U er hierbij op dat de vormen die wij leveren dus hooguit als benadering gezien mogen worden en soms ook recent ontworpen zijn. Voor degene die hier diepgaand onderzoek naar wil verrichten raden wij een "gericht (notarieel) onderzoek" aan. Hiervoor kunt U contact met ons opnemen.

Echter, zelfs na diepgaand onderzoek kunnen er wapenvarianties optreden, of sprake zijn van meerdere typen. Familiewapens veranderden nogal eens van vorm door overerving, aantrouwen, om godsdienstige redenen etc. Momenteel zijn er in Nederland werkelijk tienduizenden afbeeldings varianten bekend. Zowel de boekhandel als het (lokale) archief kunnen over heraldiek boeken leveren.
Enige goed leesbare titels, zowel voor de leek als de geoefende genealoog, aangaande heraldieke wetenschap zijn " Familiewapens, oud en nieuw" van Drs. de Boo of het bekende "Handboek der Wapenkunde" van J.B. Rietstap.
Op het gebied van genealogisch onderzoek bestaan er vele goede titels en is de keuze ruimer.

Aangaande historische vorming van achternamen kan gezegd worden dat deze zich vaak niet op eenvoudige wijze laten verklaren. Hierbij leveren wij wat algemeen historische informatie die echter bij lange na niet volledig is.

Over het onderwerp naamkunde bestaan enkele goede uitgaven. Een zeer goede titel is "De Nederlandse Familienamen in oorsprong en betekenis" van Johan Winkler of de "Betekenis van de Nederlandse Familienamen" van dezelfde auteur. Ook heeft het befaamde Meertens Instituut te Amsterdam wel diverse titels hierover beschikbaar.

In verschillende bronnen wordt gebruik gemaakt van afkortingen; de meest gebruikte ziet u hieronder vermeld.

Gebruikte afkortingen

afk
begr
d  
g  
geb
ged
hv 
m  
o  
otr
tr 
v  
wd 
won  
afkondiging
begraven
dochter
getuige
geboren
gedoopt
hui(j)svrou(w)
moeder
onbekend (geslacht dopeling niet vermeld)
ondertrouw
trouw
vader
weduwe / weduwnaar
wonende / woonachtig                ;