G afk. geboorteregisters
G afk. Gereformeerd
GA afk.gemeentearchief
Ga. afk. huw. akte, geboorteakte
g, G. afk. geburten, geboorten
g afk. gros, dik, fors, gezet
g. afk.gule/gueles, heraldiekkleur, kleur rood, ook keel genoemd, aangegeven door verticale arcering
gaande heraldiekteken, dieren zijn lopend afgebeeld
gaarder belastinginner
gaarmarkt vleesmarkt
gaay mannetje, vrouwtje
gabelle zoutbelasting
gaberdyen uit gekkigheid, voor de lol
gable, gâble fronton boven een dakvenster
gader traliewerk, hekwerk
gadopen nooddopen
gaerde, gaert tuin
gaerdenare tuinman
gaffel heraldiekteken, vorkvormig, rechter - en linker schuinbalk op een paal, alle delen zijn gelijk van lengte
gagie salaris
gailer landloper, bedelaar
galgaert schurk, boef
galghe galg
galgiator laarzenmaker
galgoort galgenplaats
galiette, ghaliette een rijtuig
Gallopia, Galoppe Gulpen
galootsen, galoetsen overschoenen van leer
gamin, gamine zoontje, dochtertje
ganc(k) ghengh bospad
ganea meisje, snol
ganerben erven van een ondeelbare bezittingen
gangachtig officieel geldig, gangbaar
gängler venter
gangredine consumptus verteerd door kanker
Ganipa Gennep
ganser poellier
ganter veilingmeester
gantier handschoenenmaker
gantteken (onder)tekening, het (onder)tekenen
garn afk. garnizoen
garbae schoven, graanschoven
garbeleuren uitpluizen
garcifer kok
garçon boucher slagersknecht
garçon bediende, knecht, loopjongen,
garde civique burgerwacht
garde, roe, wachthuis, bewaking, bewaker
garde-bras wapenuitrusting, metalen armplaat
garde.frontière grenswachter
garde-l'eau uitroep bij het uit het raam gooien op de openbare weg van urine en (vuijlheit) huishoudelijk afval
gardel spijker, bevestigingsmiddel
gardesoldat soldaat van de wacht
garenspanner wildstroper met netten en/of strikken
garite wachthuisje, wachttoren
garnaedtman garnalenvisser
garrigue kreupelhout
garrot worgpaal
gars jeghens gars op gelijke voet staan, naar evenredigheid
garsoen schildknaap, page
gäste peetoom en -moeder. getuigen
gasteeren, gasteren plunderen
gasthuysboef landloper
gaudete (in domino semper) 3e advent
gaufrier wafelijzer
gave ende ongecancelleert ongeschonden en niet door geschrapt, doorhaling, of door insnijdingen ongeldig gemaakt
gaweg, ghawech voetpad, gaanweg
gayole gevangenis
Gd. afk. huw. akte grootouders bruid vermeld
geaccuseerd de van contumatie (verstek)beschuldigde
geaderd heraldiekteken, bladnerven zijn aangeven in andere kleur dan het blad
geadmitteerd toegelaten, officieel ingeschreven en toegelaten
gealimenteert onderhouden
geallegeerd gewezen op
gealligeert aangevoerd
gealligierde degene die zich ergens op beroept
geannoteerd in beslag genomen
geappraehendeerde in hechtenis genomen
gearestierde bij wie beslag is gelegd, gearresteerde
gearresteert vastgesteld
geassumeerden aangenomen
geattaqueerd aangevallen
geavoueerd er mee ingestemd
geb afk. geboren
gebaard heraldiekteken, baard heeft andere kleur
gebannen gedwongen te verblijven
gebetert verbeterd
geboerlic, gebuerlic behoorlijk
Geburt des Herre Geboorte van de Heer, Kerstmis, 25 december
gebotboeck register van de stedelijke verordeningen
gebrantmerckt gebrandmerkt
breck (bij) (bij) verstek
gebreckelicken gebrekkigen
gebruijckweringe in gebruik zijn/had (gepacht)
geburen geburen zijn deelnemers bij het aasdomrecht, zijn vergelijkbaar met de schepenen bij schepenrecht
geburt von oben her dopen
geburten geboorten
gecanceleert geschrapt, doorgehaald, of door insnijdingen ongeldig gemaakt
gecedeerd overgedragen
geciteert gedagvaard, opgeroepen, ontboden
gecoft (jegen) gekocht (van)
gecommitteert met lastgeving afgevaardigd naar...., belast, benoemd
gecommuniceert ter kennis gebracht
gecompareert verschenen
gecondemneert veroordeeld
geconditioneert overeengekomen, bepaald
geconsacreerde gewijde
geconsideert overwogen, overdacht, beschouwd
gecooren, gecoren gekozen
gecreneleerd gekanteeld, heraldiekteken, kantelen
gedaagde de in rechte aangesprokene
gedebuseerd uit de beurs gehaald, betaald
gedeeld heraldiekteken, schild is loodrecht in twee gelijke vlakken verdeeld
gedisolveerde huisvrouw gescheiden huisvrouw van......
gedisponeert beschikt
gedragt samenstel van 4 molenwieken
gedreyght gedreigd
gedril copulatie
gedwarsbalkt heraldiekteken, schildverdeling bestaat uit een even aantal dwarsbalken
gee, giede oppervlaktemaat, 1 gee = 1/6 morgen
geëed beëdigd
geeft ootmoediglijk te kennen begin van een verzoek rekest
geel heraldiekteken, kleur om goudkleur weer te geven in tekening
geelgieter geelkoper -, messing gieter
geëligeert gekozen
geëmaneert uitgegaan, uitgekomen, voortvloeiend uit
geenumeriert opgenoemd
geerde oppervlakte maat, groot ca ??? ha
geers oppervlakte maat, groot ca 0,3017 ha, in elk deel van het land anders van oppervlak. De hoeveelheid grasland nodig om een koe te voeden
geexpedieert een (officiële) akte van opgemaakt
geëxpresseert uitgedrukt, hier beschreven
gefankelick gebracht in de gevangenis gezet, -gebracht
gefundeert gesticht, op gerede gronden gebaseerd
gegagierde betaald door (bij betrekking )
gegaten gegeten
gegeerd heraldiekteken, verdeling van een schild in acht gelijke driehoeken
gegoed bemiddeld
gegoede stand zeer gegoed, de meer gegoeden, de 'bourgeoisie'
gegoet aangeslagen
gegyselt gegeseld
geheffet geheven
gehoert behoord
gehoond heraldiekteken, als een figuur een deel mist is het gehoond, bv leeuw zonder staart
gehowen gehouden, verplicht
gehucht dorpje, enkele huizen bijeen
gehuysschen, gehuisschen echtgenoten
geijzert geharnast
geimpertreert aangenomen
geinquireert opgevraagd
geiseler veehandelaar
geißelträger gerechtsdienaar, bode
geisttag Pinksteren
geitsvoet koevoet, hef- / sloopwerktuig
gejustitueerde rechtmatige
gekhoemen gekomen
gekoeft hieft gekocht heeft
gekoft verkocht
gekrönte vier gekroonde vier, 8 november
gekuischt gewassen
gelab leuterpraat
gelachter gevonden als lengte en ook als ruimte maat, afmeting niet bekend
gelave ende swere beloof en zweer
gelbgießer messinggieter, kopergieter
gelden betalen
gelder (de) de koper
geleisten presteren, nakomen, voldoen
geliede getuigde, verklaarde
gelijckhalf ieder de helft (krijgen , betalen)
gelobbert geplast
geloeft beloofd (als een soort eed)
gelogen gelegen
geloifde beloofde
gelooffwaerdige betrouwbare
geloofwaerdig kan men geloven wat hij zegt
gelove unde sweere beloofd en zweer
geloven beloven, verzekeren, garanderen
gelt contanten
gelte, ghelte vloeistofmaat, 1 gelte = 1/48 aam
gelzer castreerder
Gem. afk.gemeinde gemeente, meestal als kerkelijke groep
gemak een toilet, aan de buitenzijde van het huis
gemaket gesloten
gemeene regierders de gezamenlijke bestuurders
gemein(t)e woche de gemene week, vanaf 29 september
gemeinde gemeente, meestal als kerkelijke groep
gemelde kinder wettige kinderen
gemellæ, geminæ vrouwelijke tweelingen
gemelli, gemini mannelijke tweeling
gemellus tweeling
gemelte gemelde
gemenckt in mindering gebracht, verminderd
gemenen scepen de gemeente raad
gemet oppervlaktemaat in Vlaanderen en Zeeland onderverdeeld in 3 lijnen of linen en vervolgens in 100 roeden.
gemet, met oppervlakte maat, 1 gemet is ca. 0,4 ha = 300 vierkante roeden of gelijk aan 1 engelse acre. de maat is plaatselijk zeer verschillend. 1 rijnlanse gemet 0.4258 ha, 1 Blooise gemet 0.3924 ha, Schouwse gemet 0.4168 ha, Duivelandse gemet 0.4034 ha
gemini, geminus tweeling
gemmagenum kachelsmid
gemmarius juwelier, steensnijder
gemoveert teweeggebracht
gen. afk.voor genatorus ouders
gen. afk.voor genus geslacht
genacht(ing)e rechtszitting, rechtsdag
genar, gener schoonzoon, ook neef of bloedverwant
gendre schoonzoon
genedig genadig. In afkorting vaak g.h. genadige heer voor graaf of hertog
genedorteyckent ondertekend
generaelijck over het geheel genomen
générale hoofd van een vrouwelijke orde
generali absolutione met algemene absolutie
genereren voortbrengen
generi van de schoonzoon
generis van het geslacht
generosa weledelgeboren dame
generosus weledelgeboren, edelmoedig, uit een edel geslacht
genetores ouders
genetrix moeder, zij die baart
genge ende geve gangbaar
gengler venter
genimen, geniminis afstammeling, nakomeling
genitor(es) vader, (ouders), verwekker
genitum, genitus verwekt, voortgebracht, geboren
genitura nageslacht, geboorte -uur
genoderteyckent ondertekend
gens familie (van mans wege), geslacht, stam
gentiles verwanten
gentilhomme edelman
gentilhommière adellijk landgoed, kasteeltje
gentilitas verwantschap
gentilitius tot het geslacht (de familie) behorend
gentis van het geslacht
genui ik heb verwekt
genus, gens geslacht, stam
geobserveert gehoorzaamd
geôlier gevangenisbewaker
geordinneert opgedragen
geordoneert sall worden opdracht zal krijgen
geordoneert bevolen
gepasseert overgedragen
geperpetreert bedreven
geprocreëert verwekt
geprocureert voortgebracht
gequalificeerde notabele
gequel lijden
gequets gewond, verwond
geraria kindermeisje
gerefereerd verwezen
geremarqueert opgemerkt
gerequireert verzocht
gereynnicht gereinigd
gerfkamer sacristie, kamer waar de priester zich kleed voor de kerkdienst
gericht berecht
gerichtelicken commer gerechtelijke beslaglegging
gerichtlick avergegeven gerechtelijk overgegeven
gerigte gericht, wettelijk vereiste bijeenkomst
geringd heraldiekteken, voorzien van een ring
germana zuster, volle eigen zus
Germanie Duitsland
germanus broeder, volle eigen broer
germen afstammeling, nakomeling
germinal maart
germinus afstammeling, nakomeling
gerse, garse landmaat, 1 garse = ca 200-250 roeden, verschilt van plaats
gersen, ghegherst laten grazen van een koe
gerulus bode, drager
gerwen sacristie, kamer waar de priester zich kleed voor de kerkdienst
geschlecht, geslacht het totaal van een gelijknamige familie uit één stam, die zich in de loop van de tijd verspreid hebben over heel de wereld
geschlechter patriciër familie
geschwei schoonmoeder, schoonzuster, verwanten in het algemeen
geschyckt gestuurd
geschyen geschied
gesech gesprek
geseet harnas, gewaad
gesett gesteld
gesibbe, gesibschap verwant
gesmure gepeupel
gesn(euv) afk. gesneuveld
gesoch moedermelk
gesolempnizeert gesloten. bv bij huwelijk
gesontbrief verklaring van onbesmet zijn (van het vee)
gespens spokerij
gespu gespuis
gespuis gedierte
gestaden toestaan
gestaetheyt staat, stand, vermogen, gegoedheid
gestate, geseet woonplaats, woning waarin men woont
geste manier van roeren
gesteecken gestoken
gesteert metselsteen zodanig aangebracht dat hij uit zich zelf niet afvalt
gestelt aangeslagen in een omslag, belasting
gestick genaaid
gestoelen gestolen
gestop, ghestop omheining
gesufoceerd gestikt
gesult, gezilt zoutig, bedoeld wordt zout van tranen
gesuspendeert voorlopig de toegang ontzegd
geswaeren gezworenen, hulp van de officieel benoemde
geswige schoonzuster
geteykende met een kenmerk
getogen afgereisd, vertrokken
getr schelm, schooier
getrout gehuwd, getrouwd
getrouwel afk. getrouwelijk
gevangkamer gevangeniscel
gevarst, geverst uitgesteld
geverbalierde het besprokene
gevild heraldiekteken, poot waarvan de huid ged. is verwijderd, meestal roodkleurig
gevioleert verkracht, aangerand
gevisitert onderzocht
gevlamd vurig
gevlucht, gedragt samenstel van 4 molenwieken
gewanthuis lakenhal
gewaterd golvend
gewesen voorheen, vroeger
gewichten (winkelier) 1 steen = 8 pondt.
1 pondt = 4 vierendeel = 16 oncen
1 oncen = 4 satijn
Gewichten (goud en zilver) 1 pondt = 2 mark Troys = 16 once (Brussels gewicht)
1 once Troys = 20 Engelschen troys
1 Engelschen Troys = 32 aeskens
1 fierlick = 8 aeskens
1 troyken = 4 aeskens
1 deusken = 2 aeskens
gewichten (apothekers) 1 pondt = 12 oncen
1 once = 8 drachmen = 2 lood
1 drachme = 2 siseyn = 3 scrupelen
1 scrupel = 20 granen = 2 obolen
1 obole = 3 siliquen
1 silique = 4 greinen
1 grein of aesken =1 terwegraen
1 terwegraen = 1/20 scrupel
1 scrupel =1/3 drachme
gewichten (stadswaag) 1 wage of poose =144 pondt
1 steen = 8 1/4 pondt, 3 steen = 25 pondt
1 centeneer = 100 pondt
gewoentlichen gewoonlijk
gezwoeren (lantmeter beëdigd (landmeter)
Gg. afk. huw. akte, grootouders bruidegom vermeld
GG afk. huw. akte, Gereformeerde Gezinten
ghadeslaen waarnemen, zorg dragen voor
ghalghestick galgenveld
ghebloetet ontdaan van, beroofd
ghebode bevel, verordening
ghebodeghelt, gebodegelt afkondigingsgeld
gheboren geboren
ghecopuleerd, gecopuleerd verzameld
gheer spits toelopend stuk land
gheestland droge, onvruchtbare grond
ghegherst laten grazen van een koe
ghegheven int jaar ons Heren opgemaakt in het jaar des Heren
ghegheven gegeven, overgedragen
ghehylickt gehuwd
ghelaeghe toestand, de staat waarin
ghelavie lans
gheleghen gelegen
ghelpelic op brutale wijze, op grove wijze
ghemeenlijck meestal
ghemenen gezamenlijk, algemeen, gemeen
ghenuemt genaamd
ghersennaers grasverkoper
gheseten woonachtig, gevestigd te...
ghesmure gepeupel
ghestop omheining
ghevacnesse gevangenis
ghevaer doopheffers, peetvader, petemoei, peettante
ghevelt terrein, veld
gheweere geweer, wapen
ghewet, geweddet onder handslag gegeven (bv akkoord met schuld)
ghewijnt, gewint stuk land, akker
ghewint windas van een molen
ghichten eigendomsoverdracht verrichten
ghijfte overdracht (wettelijke)
GHO afk. geboorte-, huwelijks- en overlijdensregister
ghoensdach woensdag
ghuldens Rijns betaalmiddel, gulden in de 16e eeuw geslagen door de keurvorsten aan de Rijn 1 ghuldense Rijns = 28 stuivers (16e eeuw)
gicht, gigt, gichte wettelijke overdracht, door de schepenen bekrachtigd
gichten schepenakten
giede, gee oppervlaktemaat, 1 gee = 1/6 morgen
gieren kraken
giftbrief, gifte transportakte van een erfenis
gifte ter oorhsaek des doots legaat, gift die pas rechtskracht kreeg na de dood van de gever
gignere verwekken, voortbrengen
gijselen gijzelen, gevangen zetten
gilde vereniging van personen die het zelfde beroep uitoefenen, zowel meesters, knechten als leerlingen
gildebrief getuigschrift van meesterschap
gildebroeder lid van een gilde, vakgenoot, collega
gildeheer, overman
gildehuis het verenigingsgebouw van een gilde
gildekamer het verenigingslokaal van een gilde
gildemeester deken van het gilde,
gildepenning penning der gildenbroeders als bewijs van lidmaatschap
gildeproef het vervaardigen van het meesterstuk, waarmee iemand het meesterrecht verwierf, ook het proefstuk zelf
gilderecht het recht dat men als lid van een gilde had om een bedrijf uit te oefenen
gildewezen alles wat op de gilden betrekking heeft
giool hondenhok
girator landloper
gisarme een aan twee zijde scherpe strijdbijl
gisse inhoudsmaat
gissinge geschat, naar schatting
gladiarius zwaardensmid
glaese scrivers glasschilders
glasewerker, glesewerker glazenier, spiegelmaker
glasijn gelasin van glas
glendele grendel
gloede vuurtang, pook
gloeystaeck pook
gloris van de schoonzuster
glos schoonzuster, zuster van echtgenoot
glose een uitleg
gloseren uitleggen
glotzenmacher klompenmaker
gloy stro voor dakbedekking
glufenmacher speldenmaker
glui stro voor dakbedekking
glutinator leerlooier
gm afk. grand-mère, grootmoeder
gnael afk. generaal bevelvoerder
gnd afk. gendre, schoonzoon
gnrl afk. generaal, generaal, bevelvoerder
Go. afk. huw. akte, grootouders vermeld
godel peetoom, peter
godenstag woensdag
godskameren huisjes voor behoeftigen, ook vrijwoningen genoemd
godtshuys verpleeghuis voor armen, oude van dagen en zieken
godtspennijnck aan een caritatief doel gegeven penning bij afsluiten van koop / contract
goedenissen acte van verkoop van (on)roerende goederen of renten
goedjen gerei, tuig
goensdach woensdag
goer drassig land, modder
goetduncken toestemming
goetshuse klooster
goetwillige goed willigen
goeyhen (doen) rijkdom
goidtshuis godshuis, kerk
goinsdach woensdag
goitz Gods
gola de geul
goldene messe gouden mis, zaterdag na 29 september
goldene woche Quatember week, week na de vastentijd
goldener sontag eerste zondag na elke van de vastentijden (quatember)
goldschmiede goudsmid
gonninge toestemming
gonsen duimen, draaipunt waar deuren aan hangen
goor slijk, modder, drek
gordijnen versterkingswerken van een stad
gorgegoy gepeupel, gespuis
gorgel keel
gorreelmakere gareelmaker, paardentuig maker
gorsinge weide, weiland, aangeslibd land
gortemaker riemensnijder, riemenmaker
gothelinck zeer grootte ijzeren ketel speciaal om valsemunters in kokend water te doden, ook een groot kanon en een maat voor graan
gotshaller percentage van de koopsom dat aan de kerk of aan de armen moest worden betaald door de koper
göttel peettante, meter
gottes auffahrt Christus Hemelvaart
Gou Gouda
goud, gout heraldiekteken, kleur, aangeduid in puntjes
gouden dukaat muntsoort, waarde gelijk aan 76 stuivers
gouden gulden muntsoort, waarde gelijk aan 60 stuivers
gouden rijder muntsoort, waarde gelijk aan 202 stuivers
goudijn van goud gemaakt
gout, gaut goud
goutboert goudboordsel, galon
goutdraet gouddraad
goutscumme bladgoud
goutsmet goudsmid
gowdtleer leer waar ingedrukt vergulde afbeeldingen en/of letters
Gp. afk. huw. akte, geboorteplaats
gp afk. grand-père, grootvader
gr, germ afk. germinal, maand van de kieming
graaf bestuurder, door overerven van een deel van het land, lid van de adel van dat land, plaatsvervanger van de koning of keizer in een gouw
graaf gracht
graaier schreeuwer
graal in ridderromans het ideaal waarnaar zij op zoek gingen, oorspronkelijk Keltische wonderbeker
graan lieveling, grijs
grachtmaker, graftmaeker doodgraver
gradus graad van bloedverwantschap
graeff schuine walkant bij beek, schuin gelegen
grael vaatwerk, schotel
graendeniers graanhandelaren
graender graanzolder
graet, graed trap
graeuwerkere, grawerker bontwerker
graeve graaf
graewynne gravin
graf kerker, gracht, loopgraaf
grafio graaf
grafstede een begraafplaats
graftmaeker doodgraver
gral. absolutione afk. generali met algemene absolutie
granarius baljuw, ambtman, bediende bij de graanbelasting
granesysel tandijzer, steenhouwersbeitel
granum graan
graphiarius schrijver
gras, gres,gros, gars oppervlakte maat, groot ca 0,3017 ha, in elk deel van het land anders van oppervlak.
grase oppervlaktemaat voor weiland
grasgrond heraldiekteken, groenkleurige schildvoet, met meestal dieren of planten er boven of recht opstaande eg
grassarius handelaar in vetten en olie
gratia special door een bijzondere gunst
gratie genade
gratis et pro deo gratis
grattiae anno in het jaar van genade
gratuiteyt als men iets gratis of voor niks geven
gravamen bezwaarschrift
gravamina bezwaren
grave zwaar
graveren bezwaren, belasten
gravida zwanger, zwangere
graviditas zwangerschap
graviditatis van de zwangerschap
gravis zwanger, zwaar
grazend heraldiekteken, dieren rechtopstaand met de kop naar beneden afgebeeld
greff afk. greffier, griffier
greffelijzer ploeg
greffiarius griffier
gregarius soldaat
gregio soldaat (2eklasse)
grens een door de belanghebbende erkende en beschermde afbakening van een gebied
gres, oppervlakte maat, groot ca 0,3017 ha, in elk deel van het land anders van oppervlak
grietenij groep bijeenhorende dorpen
grietenijhuis bestuurshuis vaneen grietenij
grietman vertegenwoordiger van de graaf ook hoofd van een Grietenij
groen heraldiekteken, kleur, ook sinopel genoemd, weergave met schuinsrechtse arcering
groesvelden nieuw aangelegd weiland
groet groot, bepaalde afmeting hebbende
groetmoeder grootmoeder
grofschilder huisschilder
groit betaalmiddel, 1 groit = ????
groitsteen grote baksteen
grondhof cijnshof
gronevyschbanck kraam op markt voor riviervis
grontschattinge grondbelasting
grooten, groot betaalmiddel, zilveren munten, waarde =12 penningen
grootevel epilepsie, vallende ziekte
grootheer, groetheere grootvader
grossa, grosse gewaarmerkt afschrift van een akte
großer frauentag Maria Hemelvaart, 15 augustus
grosseren een gewaarmerkt afschrift maken
grote roede oppervlakte maat, in Limburg ca 0,04 ha
gruis, gruus zemelen
grüner donnertag (groene) donderdag in de stille week voor Pasen
grusdach woensdag
grutarius handelaar in groente en veldvruchten
gruyn groen
Gs. afk. huw. akte, gescheiden
gstadlmacher zakkenmaker
Gt. afk. huw. akte, gehuwd te
guardianus bewaker
gudentag, guensdach woensdag
gueux bedelaars, maar ook naam voor geuzen
guldagh vervaldag van een rente
guldecamer gildenkamer
gulden, Florin betaalmiddel, 1 gulden, florin = 20 stuivers, patards (st)
gulder vergulden
gute woche de week na 29 september
guter donnertag und freitag witte donderdag en goede vrijdag in de stille week voor Pasen
gvrn afk. gouveneur, gouverneur, landvoogd, bestuurder
gyseler veehandelaar