's jaers per jaar
jacens in lecto bedlegerig
jachtaufe nooddoop
jacint, jacinct soort robijn
jaegerije jachtrecht
jaer jaar
jaergetide het jaarlijks op de sterfdag laten lezen van een mis voor het zielenheil
jaerlikes, jaerlix jaarlijks
jaersdaeg, jaersdach nieuwjaarsdag
jaervrome de vruchtenoogst van een jaar
jam reeds, al, nu
jampu jenever
jangeleer betaalmiddel 14e eeuw, een zilveren munt
janitor deurwaarder
janrij januari
jansdach feestdag van H. Johannes, 24 juni, vaak gebruikt als vervaldag van de belasting -, pachtinning
januarii van januari
januarius januari
janushoofd heraldiekteken, hoofd met 2 profiel -gezichten, voorstellend verleden en toekomst
jarent vorig jaar
jd afk. jonge (ongehuwde) dochter
jee Jezus
jegengelande aanliggend, aangrenzend (gebouw)
jenover jenever
jesu namenfest naamfeest van Jezus, 2e zondag na Driekoningen
Jeune (le) junior
jm. afk. jonge (ongehuwde) man
Joa afk. Joanna
Joannis Jan
jocchen soep
joer jaar
Joas afk. Johannes
Joes afk. Joannes
Joha, Joas afk. Johannes
Johan afkorting van Johannes
joien, joyen, copuleren, geslachtsgemeenschap hebben
joirlix jaarlijks
Jois afk. Joannis
joken jeuken
jolijs minnerij
jonckman jonge man, ongehuwde jonge man
jonckwijf, jonckwyf jonge vrouw, dienstmeid
joncsin nakomer
jonge dochter ongehuwde jonge vrouw, mejuffrouw
jonkspul boerenbruiloft
jonnen gunnen
jonstelijk genadig
jook begeerte
jool sukkel
jor, jr afk. jour, dag
jour afk. journalier, dagloner
jour du mois dag van de maand
journalier daggelder, loswerkman, dagloner
journalière daggeldster, loswerkvrouw, dagloonster
jovis dies donderdag
jovis sancta witte donderdag, groene donderdag
jubilate (Deo omnis terra) 3e zondag na Pasen
judex rechter
judica (me Deus) 2e zondag voor Pasen
judicie vonnis
jugalis gemaal, echtgenoot
jugemt afk. jugement, berechting, vonnis
jugement wijsdom
jugerum oppervlaktemaat, morgen
jugieren veroordelen
juisteren, juysteren ijken
juk oppervlaktemaat, 1 juk = ca 240-300 vierkante roeden = 0,50 ha. Ook gevonden de oppervlakte die een stel ossen in een dag kon ploegen.
J.U.L. afk. van Juris Utriusque
Licenciatus licentiaat in beide rechten
julii van juli
julius juli
jultag winterzonnewende
juncti sunt (matrimonio) zijn (in het huwelijk) verbonden
junctum, junctus verbonden
jung werden geboren worden
jungere verbinden, verenigen
jüngster tag meestal de laatste dag van de maand
junii, junius van juni
junio jonger, de jongere
juno juni
junxi ik heb (in het huwelijk) verbonden
jur afk. juridiction, rechtspraak, rechtsmacht, jurisdictie
jura parochalia dominees-, pastoors-, predikantskosten
jurament eed
jurator jurylid, gezworene
jure concili Tridentini volgens de rechtsregels van het Concilie van Trente
juris consultus rechtsgeleerde
jurisdictie het rechtsgebied
jus canonicum kerkelijk recht
jus civile burgerlijk recht
jus controversum betwist rechtspunt
jus divinum goddelijk recht
jus utendi gebruiksrecht
jus recht, wet
justicieren een doodvonnis voltrekken
justierren ijken, keuren
justitiae satellis gerechtsbode
justitie rechtspraak, terechtstelling
justus es domine 16e zondag na Drievuldigheid
juvenculus jonge jongen
juvenis jongeman, ongehuwd
juvenis innuptus ongehuwde jongeman
juxta formam concili tridentini volgens de voorschriften van het concilie van Trente
juxta volgens, bij behorende bij